Zmiana stawek opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Informujemy, że zgodnie z podjętą  uchwałą nr XIV/92/19 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 30 września 2019 roku nastąpi zmiana stawek opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Nowe miesięczne stawki  z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:

– 13 złotych za miesiąc od jednego mieszkańca, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
– 26 złotych za miesiąc od jednego mieszkańca jeśli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zmiany stawek spowodowane są wynikiem przetargu i zmiany odbiorcy odpadów z terenu Gminy Błaszki.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji.
Wysokość aktualnej opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji, będzie wskazana w zawiadomieniu, które zostanie doręczone do Państwa. Jednocześnie przypominamy, że wszelkie zmiany dotyczące deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób, zmiana miejsca zamieszkania itp.) należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany do Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Główną przyczyną podniesienia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wzrost kosztów funkcjonowania systemu, a w szczególności wprowadzona przez rząd podwyżka tzw. „opłaty marszałkowskiej”, która przyczyniła się do radykalnego wzrostu opłaty za składowanie odpadów. Przyjęte rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska doprowadziło do drastycznego wzrostu cen składowania odpadów. Wbrew pojawiającym się informacjom, gmina nie może zarabiać na gospodarowaniu odpadami. Przyjęte stawki powinny pokrywać tylko i wyłącznie koszty funkcjonującego systemu, a do samorządu należy ustalenie takich cen, które odpowiadają rzeczywistym kosztom związanym z jego funkcjonowaniem na terenie gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa (instytucja nadzorująca i kontrolująca samorządy), kwestionuje i piętnuje również przypadki, gdy jednostki samorządu terytorialnego dopłacają do wywozu i utylizacji odpadów, czego wg obowiązujących przepisów nie mogą czynić.Zdajemy sobie sprawę, że stawki za śmieci znacząco idą w górę, ale musimy działać zgodnie z prawem i rozsądnie realizować budżet,  natomiast nie mamy realnego wpływu na rosnące koszty funkcjonowania całego systemu, na które składa się m.in. wspomniana „opłata marszałkowska”. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Rolnictwa i Ochrony środowiska bezpośrednio lub pod numerem telefonu ( 043) 829-09-54.

 

Warto przeczytać

Skip to content