Zgłoszenia do naboru “Sołectwo na plus”

W związku z informacją od Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie zmian zasad dotyczących dofinansowania małych projektów w sołectwach obowiązuje nowy regulamin naboru „Sołectwo na plus”. Obecnie każdy Sołtys z terenu województwa łódzkiego, w imieniu Sołectwa, może złożyć zgłoszenie do naboru.

Zgłoszenie, którego wzór dostępny jest poniżej, wypełnione i podpisane przez Sołtysa wraz z pieczęcią należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 1 lutego 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie na biurze podawczym ww. Urzędu.

Zgłoszenia powinny dotyczyć projektów realizowanych w terminie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku i dotyczyć zadań własnych gminy z uwzględnieniem realnego przewidywanego kosztu realizacji zadania.

Przyznana pomoc może wynieść maksymalnie 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) na jeden projekt. Zgłoszenia te będą podlegały ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej na podstawie, której przyznane zostaną punkty. Gminy, których dotyczą najlepiej ocenione zgłoszenia, zostaną zaproszone do złożenia wniosku o przyznanie dotacji na realizacje projektów zgłoszonych do naboru.

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest terminowe wysłanie zgłoszenia.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem. Wniosek dostępny jest tutaj. Regulamin oraz wzór wniosku dostępne są również na stronie www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus.

W związku z powyższym prosimy wszystkich Sołtysów zainteresowanych naborem „Sołectwo na plus” o poinformowanie tut. Urzędu o zamierzonym uczestnictwie w naborze.

Warto przeczytać

Skip to content