XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Błaszkach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 zwołuję na dzień 25 marca 2021 roku (czwartek) na godzinę 10.00  XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Błaszkach. 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku oraz protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.
 4. Informacja Burmistrza Błaszek o działalności między sesjami oraz aktualna sytuacja finansowa Gminy.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Centrum Kultury w Błaszkach za 2020 rok.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach za 2020 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisariatu Policji w Błaszkach za 2020 rok.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Błaszki w 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/192/20 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej oraz składanej przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Błaszki.
 14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zakończenie  XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.

Warto przeczytać

Skip to content