XXXV Sesja Rady Miejskiej w Błaszkach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 zwołuję na dzień 24 lutego 2021 roku (środa) na godzinę 10.00  XXXV Sesję Rady Miejskiej w Błaszkach. 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku oraz protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.
 4. Informacja Burmistrza Błaszek o działalności między sesjami oraz aktualna sytuacja finansowa Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2031.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Błaszki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji ze środków Gminy Błaszki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Błaszki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 11. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Błaszkach od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie XXXV Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.

Warto przeczytać

Skip to content