XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Błaszkach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 zwołuję na dzień 21 stycznia 2021 roku (czwartek) na godzinę 10.00  XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Błaszkach. 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku oraz protokołów z XXXII i XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.
 4. Informacja Burmistrza Błaszek o działalności między sesjami oraz aktualna sytuacja finansowa Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXXII/195/20 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Błaszki na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2031.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Burmistrz Błaszek, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Sieradzu wraz z odpowiedzią na skargę.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw.
 11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zakończenie  XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.

Warto przeczytać

Skip to content