XXXI Sesja Rady Miejskiej w Błaszkach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 zwołuję na dzień 26 listopada 2020 roku (czwartek) na godzinę 10.00  XXXI Sesję Rady Miejskiej w Błaszkach. 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza Błaszek o działalności między sesjami oraz aktualna sytuacja finansowa Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2023
 7. Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectw.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Błaszki na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Błaszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Błaszki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej oraz składanej przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych będących własnością Gminy i Miasta Błaszki
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Błaszki.
 16. Podjęcie stanowiska w sprawie petycji dotyczącej środków do dezynfekcji rąk złożonej przez Szulc-Efekt Sp. z.o.o.
 17. Podjęcie stanowiska w sprawie szacunku dla praw człowieka.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.

Warto przeczytać

Skip to content