XXX Sesja Rady Miejskiej w Błaszkach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 zwołuję na dzień 30 października 2020 roku (piątek) na godzinę 10.00  XXX Sesję Rady Miejskiej w Błaszkach. 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXX Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.
 4. Informacja Burmistrza Błaszek o działalności między sesjami oraz aktualna sytuacja finansowa Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/150/20 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 18 czerwca 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/171/20  Rady Miejskiej w Błaszkach w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Kamienna i Kamienna Kolonia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/172/20 Rady Miejskiej w Błaszkach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Brzozowiec i miejscowości Kamienna-Wieś (obręb geodezyjny Kamienna) i części miejscowości Kamienna-Kolonia (obręb geodezyjny Kamienna Kolonia).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błaszki”.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błaszkach o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2019.
 13. Informacja Burmistrza Błaszek o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2019.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie XXX Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.

Warto przeczytać

Skip to content