XVIII Sesja Rady Miejskiej w Błaszkach

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z  2019 r. poz.506), zwołuję na dzień 19.12.2019 r. (czwartek) na godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Błaszkach (sala konferencyjna w budynku B) XVIII Sesję Rady Miejskiej w Błaszkach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Informacja Burmistrza Błaszek o działalności między sesjami oraz aktualna sytuacja finansowa Gminy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Błaszki na rok 2020:

a) wystąpienie Burmistrza Błaszek,

b) odczytanie Uchwały Nr IV/221/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Błaszki na 2020 rok,

c) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2031:

a) odczytanie Uchwały Nr IV/220/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie opinii  dotyczącej projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błaszki,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2031.

10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Błaszkach na 2020 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Błaszkach na 2020 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sieradz – Jawor – Błaszki dla obszaru położonego  w obrębach geodezyjnych Borysławice, Wójcice, Lubanów, Smaszków, Kwasków, Orzeżyn.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

17. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Błaszkach w sprawie zasad szacowania wysokości szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy.

18. Wolne wnioski i informacje.

19. Zakończenie  XVIII Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.

Warto przeczytać

Skip to content