XLIV Sesja Rady Miejskiej w Błaszkach

Logo Rady Miejskiej w Błaszkach

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z  2021 r. poz. 1372), zwołuję na dzień 25.11.2021 r. (czwartek) na godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Błaszkach (sala konferencyjna w budynku B) XLIV Sesję Rady Miejskiej w Błaszkach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Błaszek o działalności między sesjami oraz aktualna sytuacja finansowa Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2031.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Błaszek.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błaszki”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Błaszki na lata 2022 – 2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Błaszki na rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Błaszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do spółki prawa handlowego i określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Błaszki.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie XLIV Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.

Warto przeczytać

Skip to content