XIV Sesja Rady Miejskiej w Błaszkach

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z  2019 r. poz.506), zwołuję na dzień 30.09.2019 r. (poniedziałek) na godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Błaszkach (sala konferencyjna w budynku B) XIV Sesję Rady Miejskiej  w Błaszkach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XIV Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Błaszek o działalności między sesjami oraz aktualna sytuacja finansowa Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w roku 2019 środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia intencji przystąpienia do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/51/19 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błaszkach Nr L/298/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty oraz trybu ich pobierania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz zasad wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Błaszki.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie XIV Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.

Warto przeczytać

Skip to content