Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1 „Zwiększanie dostępu do edukacji promocja kształcenia przez całe życie”. Schemat a) Zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

W związku z zakończeniem projektu edukacyjnego „Wszystko zaczyna się od marzeń”,realizowanego dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego pragniemy podzielić się z Państwem sukcesem jakim projekt się zakończył. Chcemy przedstawić Państwu efekty pracy wielu osób zaangażowanych w prawidłową i sprawną realizację projektu. Trzeba mieć świadomość jak wielkie i doniosłe dzieło mogło być zrealizowane dzięki umiejętnemu wykorzystaniu unijnych funduszy strukturalnych i przy współfinansowaniu ze środków krajowych.

Na początek słów kilka o samym funduszu i jego celach.

Europejski Fundusz Społeczny ( EFS) powstał w 1957 r. na podstawie artykułu 123 traktatu o EWG, jako pierwszy fundusz strukturalny Wspólnot Europejskich. Od lat 60-tych Fundusz ewaluował wielokrotnie w celu dostosowania się do szybko zmieniającej się sytuacji polityczno-gospodarczej Europy oraz do nowych wyzwań polityki zatrudnienia. Europejski Fundusz Społeczny , będąc głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia ,ma na celu finansowanie działań państw członkowskich skierowanych na przeciwdziałanie bezrobociu i rozwój zasobów ludzkich. W latach 2007-2013 całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, wysokości 9,7 mld euro, została ujęta w jednym programie operacyjnym w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL). Program ten jest największym w historii Unii Europejskiej programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dobie członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej także przed naszymi gminami pojawiła się możliwość aplikowania o środki funduszy strukturalnych. Zrealizowany projekt ,, Wszystko zaczyna się od marzeń” jest przykładem na to jak skutecznie sięgać po unijne pieniądze i dzięki nim podnosić jakość życia w naszej ,,małej ojczyźnie”.

Tak to się zaczęło.

We wrześniu 2006 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na projekt edukacyjny wyrównywania szans uczniów ze szkół wiejskich. Projekt ten realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawowym warunkiem zgłoszenia projektu było objęcie nim co najmniej 50 placówek oświatowych. Gmina Błaszki podobnie jak inne gminy : Dobra, Pęczniew, Wróblew, Goszczanów, Sieradz zostały zaproszone do wzięcia udziału w projekcie przez Gminę Warta. Projekt pod nazwą ,,Wszystko zaczyna się od marzeń” otrzymał akceptację komisji konkursowej i tym samym udało się pozyskać ponad 12,5 mln złotych dotacji na realizację projektu określonego w ramach SPO RZL 2004-2006 nr 420. W skali kraju była to największa dotacja na projekt edukacyjny realizowany przez samorząd. Mówiąc słowami Burmistrza Gminy i Miasta Warta Pana Jana Serafińskiego : ,, …Myśmy wszyscy wówczas marzyli-władze samorządowe i nauczyciele ot ym by stworzyć naszym dzieciom i młodzieży jak najlepsze warunki rozwoju, dzieci i młodzież o tym, by poznać i dowiedzieć się czegoś więcej niż jest to możliwe w ramach tradycyjnych zajęć lekcyjnych”.

Marzenia te miały zacząć się spełniać już w marcu 2007 r.

Główny Beneficjent-Gmina i Miasto Warta – powołał Biuro Projektu- jednostkę budżetową oraz koordynatora projektu. Gminy uczestniczące w projekcie wskazały osoby, którym powierzono koordynowanie działań na terenie poszczególnych gmin.

Szkoły przygotowały atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych dla swoich uczniów. Propozycja obejmowała zarówno zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami jak i bardzo ciekawe zajęcia dla uczniów zdolnych. Nie brakło też miejsca na zajęcia ruchowe i sportowe. Największą radość sprawiały dzieciom wyjazdy na wycieczki, obozy, kolonie. Dla wielu z nich wyjazdy w ramach projektu były pierwszą i jedyną możliwością wyjazdu poza miejsce zamieszkania.

Realizacja projektu ,, Wszystko zaczyna się od marzeń” cieszyła się dużym powodzeniem. Realizowane przez poszczególne szkoły programy służyły wszechstronnemu i harmonijnemu rozwojowi uczniów, pozwoliły dzieciom budować poczucie własnej wartości i wiarę w swoje możliwości. Uczniowie mieli okazję do podniesienia poziomu umiejętności językowych i sprawnego wykorzystywania nowoczesnych urządzeń technicznych. Program pozwolił także dzieciom przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, ułatwił obcowanie z nią poprzez wyjazdy do teatru, opery, muzeów. Uczniowie nabyli i rozwinęli umiejętności interpersonalne i społeczne ucząc się jednocześnie odpowiedzialności za wykonanie określonych zadań.

Oto krótkie spojrzenie na liczby.

W gminie Błaszki w projekcie brało udział 2043 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 238 Liceum Ogólnokształacącego w Błaszkach. W projekt było zaangażowanych w sumie 178 nauczycieli. Zrealizowano 12 504 godziny dydaktyczne i 12 035 godzin opiekuńczych. Zorganizowano wyjazdy do : Kalisza, Wrocławia, Torunia, Chorzowa, Trójmiasta, Warszawy, łodzi, Poznania, Biskupina, Tarnowskich Gór, Krakowa, Zakopanego, Gniezna, Jastrzębiej Góry, Darłówka, Karpacza, Milicza, Ciechocinka, Leszna, Brzezia, Russowa, Kruszwicy, Czarnolasu, Kazimierza, Nałęczowa, Malborka, Lublina, Puław, Kwidzynia. Uczniowie mogli zobaczyć Góry Świętokrzyskie, Pieniny, Warmię i Mazury, Kotlinę Kłodzką i Jurę Krakowsko-Częstochowską.

32 razy zorganizowano uczniom wyjazdy do teatru , 40 do kina,13 do muzeów, 134 na basen.
W sumie odbyło się 78 wycieczek jednodniowych i 38 wycieczek i wyjazdów wielodniowych w tym zimowisk , zielonych szkół i tym podobnych. Podjętych zostało 121 działań wyrównawczych
i pozostałych. Dzięki wsparciu z projektu ,, Wszystko zaczyna się od marzeń” zakupiono na potrzeby szkół środki trwałe o wartości 293 029,34 zł i materiały dydaktyczne do zajęć na kwotę 322 741,72 zł.
Gmina i Miasto Błaszki uzyskało w projekcie dofinansowanie w wysokości 2.834.237,00 zł.

Liczby brzmią imponująco ale najpiękniej przemówią do Państwa uśmiechnięte twarze uczniów, których marzenia udało się spełnić dzięki projektowi.

Osiągnięto wiele.

Projekt „Wszystko zaczyna się od marzeń” zrealizował założone cele i spełnił pokładane w nim nadzieje. Udało się to dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu nauczycieli, kierowników projektów szkolnych, koordynatorów projektów, pracowników Biura Projektów i wielu innych osób, które współpracowały przy realizacji projektu.

Przed nami następny okres programowania i nowe możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W związku z zamiarem przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej nr 1/POKL/3.3.4/08 ,,Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ITC), języków obcych, przedsiębiorczości”, Gmina Błaszki wraz z innymi Gminami z województw : łodzkiego, wielkopolskiego i opolskiego oraz Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Rosszoszycy i Okolic zawarła porozumienie z Gminą i Miastem Warta , którego celem będzie wspólny udział w projekcie edukacyjnym „Myślę więc jestem”. Projekt obejmuje swoim zasięgiem szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z Gmin: Warta, Błaszki, Dobra, Sieradz, Pęczniew, Wróblew, Goszczanów, Byczyna, Burzenin, Brzeźnio, Brudzew. Projekt zostanie sfinansowany w 85 % z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15 % z Budżetu Państwa. Głównym celem projektu „Myslę więc jestem” jest opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych dla szkół ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ITC), języków obcych, przedsiębiorczości. Celem szczegółowym jest wyposażenie uczniów w wiedzę , umiejętności i postawy niezbędne do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

Mamy nadzieję, że podobnie jak poprzedni zrealizowany projekt będzie to ogromny sukces nas wszystkich.

Trzymamy kciuki!!

Warto przeczytać

Skip to content