Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie i Mieście Błaszki poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Wartość całkowita projektu: 605 160,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 514 386,00 PLN

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń środowiskowych w Gminie i Mieście Błaszki oraz całym województwie łódzkim, a także zmniejszanie ich skutków.

Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację następujących celów bezpośrednich: zmniejszenie ryzyka powstania zagrożeń w ruchu lądowym poprzez eliminowanie skutków wypadków i awarii w szczególności na drodze krajowej nr 12 i drogach wojewódzkich 710 i 49 przebiegających przez naszą gminę, efektywne zabezpieczenie gminy przed nadzwyczajnymi awariami i katastrofami, skrócenie czasu reakcji na zagrożenia środowiskowe.

Projekt jest zgodny z dokumentami na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.Projekt jest częścią Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Błaszki na lata 2007-2013. Został on wpisany w Plan i ma się przyczynić do zrównoważonego rozwoju gminy.Uznano, że nie można rozwijać gospodarki i społeczeństwa bez ochrony środowiska naturalnego.

Przedmiotem projektu jest zakup średniego fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem. Użytkownikiem samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes Benz Atego 1329 AF jest Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gruszczycach należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.Wyposażenie jednostki w OSP w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy z elementami ratownictwa chemicznego było ważne ze względu na charakterystyczne położenie położenie Gminy i Miasta Błaszki wzdłuż głównych w skali regionu i kraju szlaków komunikacyjnych (drogowych i kolejowych) oraz lokalizację na terenie gminy firm zajmujących się dystrybucją paliw i olejów oraz rozlewaniem gazu propan – butan. Teren gminy jest szczególnie zagrożony różnego typu wyciekami chemicznymi i wypadkami.Gmina Błaszki nie posiadała dotychczas sprzętu, który mógłby zabezpieczyć gminę przed zdarzeniami zwłaszcza o charakterze skażeń ekologicznych.

Z uwagi na wysokie koszty przedsięwzięcia zakup samochodu okazał się możliwy dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Samochód OSP Gruszczyce

Warto przeczytać

Skip to content