Wapnowanie gleb

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach

„Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

 Dofinansowanie w formie dotacji, udzielane będzie na zakup:

  1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego   w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122;
  2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa zachodniopomorskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Wnioski wraz z wymaganymi  załącznikami  tj.:

  1. Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
  2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
  3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie,

należy składać w terminie od 15.07.2019 r. do 31.12.2019 r.  do Sekretariatu:

Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Opolu, ul. Oleska 123, 45-233 Opole

Skip to content