Stawki i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 grudnia 2019 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 13,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny.

Natomiast stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 26,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Uchwalenie nowych stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami zostało wymuszone czynnikami zewnętrznymi, na które gmina nie ma wpływu. Po rozstrzygnięciu przetargu cena za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów wzrosła w stosunku do ubiegłych lat. Na wzrost ceny oferty złożyły się: wzrost kosztów zagospodarowania odpadów w Regionalnych Instalacjach Odpadów Komunalnych a także wzrost cen paliw, transportu i wynagrodzeń w firmach odbierających odpady.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach w przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, organ ma obowiązek zawiadomić właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W związku z powyższym w miesiącu grudniu 2019 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych będą systematycznie otrzymywać pisemne zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku dokonania opłaty za IV kw. 2019 r. przed terminem płatności  tj. 31.12.2019 r., właściciel nieruchomości jest zobowiązany uregulować różnicę wynikającą ze zmiany stawki za miesiąc grudzień w terminie do dnia 31.12.2019 r.

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności (dotyczy działalności gospodarczych):

– odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

  • pojemnik 120 l – 21,00zł/mc
  • pojemnik 240 l – 34,00zł/mc
  • pojemnik 1100 l – 110,00zł/mc

– odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

  • pojemnik 120 l – 35,00zł/mc
  • pojemnik 240 l – 56,00zł/mc
  • pojemnik 1100 l – 180,00zł/mc.
Skip to content