Rusza nabór wniosków do drugiej części Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Informujemy, że od 21 października 2020 r. ruszył nabór  wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w oparciu o Część 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zachęcamy do zapoznania się możliwością skorzystania z dofinansowania na wymianę pieca i termomodernizację budynku. Wszelkie informacje dostępne są na stronie funduszu pod adresem: www.wfosigw.lodz.pl

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu dostępny jest tutaj.

Z programu podwyższonego dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

 2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

a) 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Warto przeczytać

Skip to content