Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami na osiedlu Borysławice gmina Błaszki

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Logo WFOŚIGW

Nazwa zadania:

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami na osiedlu Borysławice gmina Błaszki”

Wartość ogólna zadania: 221 406,62 zł

Wysokość dofinansowania:

  • w formie pożyczki: 68 679,00 zł
  • w formie dotacji: 29 433,00 zł

Opis zakresu projektu:

Celem zadania jest rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej gminy, poprawa jakości wód powierzchniowych i gleb a także wzrost wyposażenia wsi w infrastrukturę techniczną. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej pozwoliła zwiększyć liczbę nieruchomości objętych zorganizowanym, kompleksowym systemem odprowadzania ścieków zapewniając mieszkańcom dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej przyjaznej środowisku.

Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w systemie grawitacyjnym na terenie msc. Borysławice w Gminie Błaszki. W ramach zadania zaplanowano rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych (w pasie drogowym). Zakres zadania obejmował wykonanie:

– sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 PVC-U o długości ok. 174 mb,

– przykanalików kanalizacji sanitarnej fi 160 PVC-U –  8 szt o łącznej długości ok. 14,7 mb do nieruchomości zabudowanych

– studni betonowej DN 1000 – 1 szt

– studzienek PEHD DN 425 – 7 szt

Kanalizacja została włączona do istniejącej sieci na terenie działki gminnej a ścieki z kanalizacji są odprowadzone do oczyszczalni ścieków w Borysławicach.

 www.wfosigw.lodz.pl

Warto przeczytać

Skip to content