Przydomowe oczyszczalnie ścieków – spotkanie z wnioskodawcami

W dniu 2.07.2019 roku o godzinie 17 :00 w Centrum Kultury w Błaszkach odbyło się spotkanie mieszkańców Gminy Błaszki z pracownikami Urzędu Miejskiego w sprawie realizacji projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków . Ku naszemu wielkiemu zadowoleniu, zainteresowanie udziałem w projekcie jest ogromne a większość wnioskodawców przybyła na spotkanie co odbieramy jako poważne podejście do planów realizacji tej inwestycji. Celem spotkania było omówienie kolejnych etapów realizacji projektu oraz kryteria rozpoznawania wniosków i sposób eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków. W spotkaniu wziął udział Burmistrz Błaszek – Piotr Świderski, Naczelnik-  Stanisław Woźny, kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych- Iwona Dębicka oraz inspektor Włodzimierz Wolski. Na dzień dzisiejszy do Urzędu Miejskiego wpłynęło 217 wniosków Warunkiem uzyskania dofinansowania jest min: złożenie deklaracji, wniesienie wymaganego wkładu własnego w realizację zadania w wysokości 3 500,00 zł w terminie wymaganym przez Inwestora. Wkład własny wymagany będzie w momencie podjęcia przez Inwestora realizacji przedsięwzięcia tj. po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest także odpowiednie warunki gruntowe oraz zapewnienie prawidłowej eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Wczorajsze spotkanie było spotkaniem roboczym, którego celem było omówienie najważniejszych aspektów związanych z realizacją inwestycji. Cieszy nas jako gminę tak ogromne zainteresowanie tego rodzaju inwestycjami, bo świadczy to o wysokiej świadomości ekologicznej a także świadczy o ciągłym rozwoju naszej gminy, któremu staramy się wyjść naprzeciw, spełniając oczekiwania mieszkańców. Dziękujemy wszystkim za przybycie na spotkanie i chęć udziału w naszym wspólnym projekcie.

Warto przeczytać