Nabór do programu “Mała architektura zabytkowa”

Kapliczka we Wrzącej

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 407/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku ogłasza po raz pierwszy nabór do programu „Mała architektura zabytkowa”.
Nabór zgłoszeń: 28.04.2021 – 19.05.2021 r.
Budżet: 250 000 zł
Zgłoszenie może złożyć osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także zgłoszenie może być inicjatywą społeczności lokalnej m.in. mieszkańców, parafian, właścicieli i/lub współwłaścicieli zabytku lub terenu, na którym znajduje się obiekt małej architektury zabytkowej. W przypadku, gdy zgłaszający nie jest właścicielem/współwłaścicielem obiektu lub jest więcej niż jeden właściciel, do zgłoszenia należy załączyć zgodę wszystkich właścicieli zabytkowego obiektu.

Pomoc finansowa może być udzielona na wykonanie prac wraz z zagospodarowaniem i uporządkowaniem najbliższego otoczenia obiektu małej architektury zabytkowej, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:
1) jest wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego lub gminnych ewidencji zabytków z obszaru województwa łódzkiego,
2) znajduje się na obszarze województwa łódzkiego.

Pomoc finansowa może być udzielona w wysokości do 80% ogółu nakładów, nie więcej niż 20 000,00 zł na jeden obiekt.

Termin wydatkowania dotacji nie może być dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

 Poniżej podajemy link gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące naboru:

https://www.lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje

Warto przeczytać

Skip to content