Porozumienie podpisały gminy Warta, Błaszki, Dobra, Sieradz, Pęczniew, Wróblew, Goszczanów, Byczyna, Burzenin, Brzeźnio, Brudzew oraz Powiat Sieradzki i Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Rossoszycy i Okolic. W imieniu naszej gminy dokument podpisał Burmistrz Pan Krzysztof Stępiński. Projekt obejmuje swoim zasięgiem szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne z terenów województwa łódzkiego, wielkopolskiego i opolskiego. Projekt zostanie sfinansowany w 100% ze środków publicznych (85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% z Budżetu Państwa) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-20013, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia”. Instytucją wdrażającą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie.

Głównym celem Porozumienia jest realizacja projektu edukacyjnego zatytułowanego „Myślę, więc jestem” mającego na celu opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych dla szkół ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości. Celem szczegółowym jest wyposażenie uczniów w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

Projekt w liczbach:

  • 1 starostwo
  • 1 stowarzyszenie
  • 11 gmin
  • 65 szkół
  • 12 756 dzieci
  • 40 993 782 złotych

Warto przeczytać

Skip to content