KURENDA – Dofinansowanie na usuwanie azbestu

Przypominamy, iż nabór wniosków na demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości  jest prowadzony w trybie ciągłym do momentu złożenia przez Gminę Błaszki wniosku o dofinansowanie  z WFOŚiGW w Łodzi w 2022 r. Gmina Błaszki planuje złożyć wniosek o uzyskanie dotacji na demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest w styczniu 2022 roku, w związku z tym wnioski o uzyskanie dofinansowania należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Błaszkach, Plac Niepodległości 13, 98-235 Błaszki,najpóźniej do dnia 14.01.2022 roku.

Wnioski złożone po tym terminie będą brane pod uwagę przy pozyskiwaniu dotacji w następnym roku.

Wzory wniosków oraz załączników można pobrać w tut. urzędzie pokój 20 oraz ze strony internetowej urzędu www.blaszki.pl w zakładce Gmina – Gospodarka odpadami. Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie na demontaż lub odbiór azbestu, który w momencie składania wniosku jest jeszcze na dachu, wnioskodawca ma obowiązek zgłosić planowaną wymianę pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3,  98 – 200 Sieradz. Kserokopia zgłoszenia musi być dołączona do wniosku
o dofinansowanie na usunięcie i unieszkodliwianie azbestu składanego w Urzędzie Miejskim w Błaszkach. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Błaszkach, Referat Rolnictwa i  Ochrony Środowiska, pokój 20 w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel. 43 829 09 46.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania dotacji na to zadanie dla Gminy Błaszki. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Warto przeczytać

Skip to content