Komunikat w sprawie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Błaszki

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców związanymi ze zmianą firmy odbierającej odpady informujemy, iż:

pojemność pojemników może być mniejsza od dotychczasowej, co wynika
z konieczności wypełnienia zwiększonych norm  dotyczących prawidłowej i rzetelnej segregacji odpadów nałożonych na gminę, firma ma obowiązek zgłaszać do gminy każdy przypadek nieprawidłowej segregacji;

– stare pojemniki zostaną sukcesywnie odebrane przez poprzednią firmę odbierającą odpady, gdyż jest to mienie i majątek firmy FCC Polska i to w jej interesie jest odzyskanie pojemnika – harmonogram zbiórki pojemników jest dostępny [tutaj]

odpady selektywne zgormadzone w starych workach do segregacji zostaną odebrane zgodnie z harmonogramem przez nową firmę;

obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błaszki jest rozmieszczenie pojemników na danej nieruchomości tak, aby stworzyć warunki utrzymania ich
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, oraz w sposób umożliwiający opróżnianie przez podmiot odbierający odpady.

HARMONOGRAM WYWOZU DO POBRANIA:

Warto przeczytać