Informacja dla przedsiębiorców dotycząca odbioru odpadów komunalnych

Informujemy, że od 1 września 2020 roku wygasają deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące nieruchomości niezamieszkałych na których prowadzone są działalności gospodarcze.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych od 1 września 2020 roku nie będą wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy, lecz będą zobowiązani zawrzeć indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych z dowolną firmą odbierającą odpady komunalne posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Gminę Błaszki (rejestr jest dostępny na stronie www.blaszki.pl w zakładce Gospodarka odpadami).

Dotychczasowe pojemniki od 1 września 2020 r., będą sukcesywnie zabierane przez firmę PUK. S.A lub EKO Sp. z o.o., natomiast obowiązek wyposażenia nieruchomości niezamieszkałej w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych przejmuje właściciel nieruchomości. Informujemy także, że koszty odbioru odpadów komunalnych zależeć będą od podpisanej umowy z wybraną firmą.

Zbieranie odpadów komunalnych, wielkość pojemnika oraz jego odbiór powinny odbywać się zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błaszki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 13 lipca 2017 r., poz. 3199) oraz Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010 t. j.).

Warto przeczytać

Skip to content