II Sesja Rady Miejskiej w Błaszkach

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), zwołuję na dzień 5 grudnia 2018 r. (środa) na godz.10.00  w Urzędzie Miejskim w Błaszkach (sala konferencyjna w budynku B) II Sesję Rady Miejskiej w Błaszkach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie II Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz protokołu z I Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Błaszki na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Błaszki na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Błaszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Błaszki na lata 2019-2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Błaszkach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błaszkach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji (stałej) Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Błaszkach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji (stałej) Miasta i Problemów Społecznych Rady Miejskiej w Błaszkach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Błaszek.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad otrzymywania diet dla radnych Rady Miejskiej w Błaszkach.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zakończenie II Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.

Warto przeczytać

Skip to content