Fundusz sołecki 2020

Zgodnie z art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. ( Dz. U z 2014 r. , poz. 301) wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego może być złożony przez sołectwo do Burmistrza w trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do 31 października danego roku budżetowego. Wniosek, o którym mowa wyżej nie może prowadzić do przekroczenia środków funduszu sołeckiego przyznanych sołectwu pierwotnie w uchwale budżetowej. Do wniosku o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu stosuje się odpowiednio przepisy i zasady dotyczące składania wniosków o przeznaczenie funduszu sołeckiego na dany rok.

  • Wzory przykładowych dokumentów, z których może skorzystać sołectwo (do pobrania)
    POBIERZ
Skip to content