Fundusz sołecki 2018

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/248/14 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Błaszki środków stanowiących fundusz sołecki informuję, że warunkiem wykorzystania w danym roku budżetowym przypadających sołectwu środków z funduszu sołeckiego jest przekazanie przez sołtysa do Burmistrza Błaszek w terminie do 30 września 2017 roku wniosku.
Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego musi być uchwalony przez zebranie wiejskie, zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa       w ramach środków funduszu sołeckiego przypadających danemu sołectwu wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.
We wniosku należy wskazać co mieszkańcy chcą zrobić (wraz z uzasadnieniem słuszności podejmowanych działań) oraz podać realny przewidywany koszt realizacji zadania. Należy bezwzględnie pamiętać, aby wysokość sumy kosztów przewidywanych działań wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa. Wnioskowane zadania muszą również być możliwe do zrealizowania w ciągu roku budżetowego. Środki funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, np: drobne prace remontowe w obiektach stanowiących mienie komunalne gminy (świetlice wiejskie) oraz ich doposażenie, wymiana oświetlenia ulicznego, montaż i remont wiat przystankowych, organizacja miejsc o charakterze rekreacyjnym i sportowym, urządzanie terenów zielonych, budowa lub zakup ławeczek, położenie kostki brukowej w miejscach ważnych dla społeczności lokalnej, nasadzenie roślin, naprawa chodników itp. Środki funduszu mogą być również przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.) Prawo do uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego przysługuje zebraniu wiejskiemu. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Informacja o wysokości środków funduszu sołeckiego przypadających danemu sołectwu na  2018 rok znajduje się w tabeli poniżej:

 

Lp.

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców danego sołectwa (Lm)

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo

1

Adamki

146

12 627,24 zł

2

Borysławice

604

29 341,90 zł

3

Brończyn

317

18 867,86 zł

4

Brudzew

192

14 306,00 zł

5

Bukowina

238

15 984,77 zł

6

Chabierów

199

14 561,47 zł

7

Chociszew

68

9 780,63 zł

8

Chrzanowice

214

15 108,89 zł

9

Cienia

208

14 889,92 zł

10

Domaniew

285

17 700,03 zł

11

Garbów

98

10 875,48 zł

12

Golków

93

10 693,01 zł

13

Gorzałów

87

10 474,04 zł

14

Gruszczyce

459

24 050,14 zł

15

Grzymaczew

176

13 722,08 zł

16

Gzików

241

16 094,25 zł

17

Jasionna

211

14 999,40 zł

18

Kalinowa

575

28 283,55 zł

19

Kamienna-Kolonia

242

16 130,75 zł

20

Kamienna-Wieś

363

20 546,63 zł

21

Kije

177

13 758,58 zł

22

Kobylniki

130

12 043,32 zł

23

Kokoszki

250

16 422,71 zł

24

Kołdów

156

12 992,18 zł

25

Korzenica

110

11 313,42 zł

26

Kwasków

158

13 065,17 zł

27

Lubanów

258

16 714,66 zł

28

Łubna-Jakusy

233

15 802,29 zł

29

Łubna-Jarosłaj

138

12 335,28 zł

30

Maciszewice

165

13 320,64 zł

31

Morawki

182

13 941,05 zł

32

Mroczki Małe

190

14 233,01 zł

33

Nacesławice

160

13 138,16 zł

34

Niedoń

275

17 335,08 zł

35

Orzeżyn

261

16 824,15 zł

36

Romanów

195

14 415,49 zł

37

Równa

316

18 831,37 zł

38

Sarny

154

12 919,19 zł

39

Sędzimirowice

256

16 641,67 zł

40

Skalmierz

350

20 072,20 zł

41

Smaszków

277

17 408,07 zł

42

Stok Nowy

135

12 225,79 zł

43

Stok Polski

233

15 802,29 zł

44

Sudoły

112

11 386,41 zł

45

Suliszewice

291

17 919,00 zł

46

Tuwalczew

79

10 182,08 zł

47

Włocin-Kolonia

340

19 707,25 zł

48

Włocin-Wieś

212

15 035,90 zł

49

Wojków

155

12 955,69 zł

50

Woleń

120

11 678,37 zł

51

Wójcice

186

14 087,03 zł

52

Wrząca

572

28 174,06 zł

53

Zawady

187

14 123,53 zł

54

Żelisław

273

17 262,09 zł

55

Żelisław-Kolonia

225

15 510,33 zł

Łącznie

55 sołectw

12 527

858 615,55 zł

Wzory dokumentów, z których może  skorzystać sołectwo, tj: wzór wniosku o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego, wzór uchwały zebrania wiejskiego, wzór protokołu i listy obecności z zebrania wiejskiego będą dostępne w Urzędzie Miejskim w Błaszkach w pok. nr 15 lub nr 5 od 7 sierpnia 2017 r. i na stronie internetowej bip.blaszki.pl w zakładce : Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje. Dokumenty te mają charakter jedynie pomocniczy i informacyjny.

Skip to content