Fundusz sołecki 2016

Mijający rok był kolejnym okresem funkcjonowania w naszej gminie funduszu sołeckiego. Na jego realizację w 2016 r. przeznaczono w budżecie gminy niebagatelną kwotę –ponad 650.000 złotych.
W sołectwie Adamki za kwotę 9 523,16 zakupiliśmy kruszywo na drogę. Sołectwo Borysławice wykorzystało jedynie 394,10 zł z 22 579,54 zł z puli funduszu sołeckiego, gdyż do końca roku wykonawca wybrany w celu prze­dłużenia chodnika wraz z infrastruktu­rą do oczyszczalni ścieków nie rozpoczął prac. Planowany termin zakończenia robót to zgodnie z umową 30.06.2017 r. W sołectwie Brończyn 13 873,03 zł przeznaczyliśmy na wykonanie oświetlenia ulicznego. W sołectwie Brudzew za kwotę 7864,04 zł zakupiliśmy tłuczeń na drogi i za nieco ponad 2 000,00 zł wymieniono drzwi wejściowe do strażnicy OSP. Dla sołectwa Chociszew zakupiono kruszywo do naprawy dróg za kwotę 5887,38 zł. Sołectwo Chrzanowice otrzymało 11 700,00 zł , które przeznaczono na wykonanie przydrożnego rowu wraz z przepustami. W ten sam sposób spożytkowany został fundusz sołecki w sołectwie Tuwalczew, gdzie za kwotę 7600,00 zł odbudowano przydrożny rów oraz usunięto część drzew rosnących w pasie drogi. Sołectwo Cienia wzorem ubiegłego roku przeznaczyło fundusz sołecki na dalsze doposażenie sali spotkań i kuchni w świetlicy wiejskiej. Na ten cel wydatkowano 11 476,04 zł. Z kolei 13 590,72 zł dla sołec­twa Domaniew przeznaczyliśmy na zakup tłucznia do naprawy dróg gminnych w Do­maniewie i Kociołkach.
Tłuczeń na drogi gminne zakupiliśmy również dla sołectwa Garbów za 7 799,66 zł , dla Gorzałowa za 7878,07 zł. W sołectwie Golków za 7373,28 zł uzupełnione zostało oświetlenie uliczne. W so­łectwie Gruszczyce kwotę 18 079,99 zł przeznaczyliśmy na zakup doposażenia oraz materiałów do remontu  świetlicy przy strażnicy OSP. Dla sołectwa Grzymaczew przeznaczyliśmy 10 274,90 zł, za które zakupiono tłuczeń na naprawę dróg i wyczyszczono rów. Drewniana altana rekreacyjna za 8 600,00 zł została zamontowana w sołectwie Gzików a za kwotę 3 200,00 zł zakupiona została podkaszarka i oczyszczono fragment rowu. Sołectwo Jasionna zyskało na estetyce poprzez oczyszczenie stawu w centrum wsi. Na ten cel spożytkowano  prawie 11 000,00 zł. W sołectwie Kalinowa 20 147,80 zł z funduszu sołeckiego pochłonął  remont pokrycia dachu na budynku gminnym. Za prawie 1 800,00 zł wykonano także dokumentację rozbudowy oświetlenia ulicznego przy drodze Kalinowa – Gorzałów. W sołectwie Kamienna Kolonia przezna­czyliśmy kwotę 12 283,49 zł, a w sołectwie Kamienna Wieś 5816,51 zł – na sporzą­dzenie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 12. Dodatkowo w sołectwie Kamienna Wieś wydatkowano 5 508,23 zł na wykonanie przepustu na drodze przy stawie wiejskim a świetlicę wiejską doposażono w sprzęt nagłaśniający i mikrofony bezprzewodowe o wartości 4 271,99 zł. W sołectwie Kije zakupiliśmy tłuczeń na drogi za kwotę 9 698,39 zł. W sołectwie Kobylniki prze­znaczyliśmy na ten cel 7 918,24 zł i 10 047,62 zł w sołectwie Kołdów. W sołectwie Kokoszki odnowiliśmy przydrożny rów wraz z umocnieniem skarp płytami ażurowymi. Całkowity koszt zadania wyniósł 15 257,58 zł w tym fundusz sołecki w wysokości 12 642,33 zł. W sołectwie Korzenica 2500,00 zł wyniósł koszt geodezyjnego wytyczenia drogi a za 6250,26 zł zakupiliśmy kruszywo w celu naprawy dróg. Także dla sołectwa Kwasków zakupiliśmy kruszywo za kwotę 8 918,18 zł a 574,34 zł wydatkowano na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej. W sołectwie Lubanów wykonaliśmy za 12 531,92 zł utwardzenie drogi destruktem asfaltowym. Dla sołectw Łubna Jakusy i Łubna Jarosłaj, które złożyły wnioski na realizację wspólnego przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego za 17 589,00 zł wykonaliśmy dokumentację techniczną na przebudowę drogi przebiegającej przez sołectwa. W sołectwie Maciszewice kwotę 9 520,20 zł przezna­czyliśmy na powierzchniowe utrwalenie drogi emulsją asfaltową i grysem.  Dla sołectwa Morawki za kwotę 10 599,69  zł zakupiliśmy tłuczeń. Dla sołectwa Mroczki Małe przeznaczy­liśmy kwotę 10 598,41zł na zakup materiałów budowlanych do dalszego remontu świetlicy. W sołectwie Nacesławice fundusz sołecki w wysokości 9 746,81zł przeznaczyliśmy na urządzenie wiejskiego placu zabaw dla dzieci. Z kolei za 12 890,76 zł zakupiliśmy tłuczeń na drogi dla sołectwa Niedoń. Na remont budynku OSP Orzeżyn przekazaliśmy kwotę 12 449,15 zł. Dla sołectwa Równa prze­kazaliśmy 14 404,96 zł, za które zakupiono materiały niezbędne do remontu części dachu na budynku świetlicy przy OSP. So­łectwo Romanów wykorzystało 8 513,08 zł na zakup tłucznia. Dla sołectwa Sarny opracowana została dokumentacja techniczna rozbudowy budynku gminnego. Koszt dokumentacji wyniósł 10 093,40 zł. W Sędzimirowicach 12 784,68 zł przeznaczyliśmy na wyposażenie świetlicy wiejskiej, która wzbogaciła się między innymi o nowe krzesła, firany i oświetlenie sali. 15 309,96 zł zostało wykorzystane na zakup materiałów remontowo-budowlanych, kosy spalinowej oraz wyposażenia dla potrzeb świetlicy w sołectwie Skalmierz. Dla sołectwa Smaszków zakupiliśmy kruszywo za 12 445,97 zł. Po zmianie wniosku złożonej przez sołectwo Stok Polski kwotę 12 173,08 zł również przeznaczyliśmy na zakup kruszywa. W sołectwie Stok Nowy 3 000,00 zł wyniósł koszt wykonania oświetlenia ulicznego, a za 5 685,55 zł zakupiono tłuczeń. Dla Sołectwa Sudoły przekazaliśmy 7 690,37 zł na zakup barierek ochronnych na drodze oraz wymianę lamp oświetlenia ulicznego. W sołectwie Suliszewi­ce za 12 882,27 zł  w świetlicy wiejskiej powstał kącik historyczno-patriotyczny, przed budynkiem zostały posadzone krzewy ozdobne i zakupiliśmy kruszywo do remontu dróg. W sołectwie Włocin Kolonia za 11 057,95 zł ustawiona została wiata przystankowa, pod którą utwardzono plac kostką betonową i zakupiono kruszywo. Z funduszu sołeckiego w wysokości 11 427,79 zł sfinansowaliśmy zakup kostki brukowej betonowej do utwardzenia placu przy budynku OSP  i wykonaliśmy projekt techniczny utwardzenia terenu. W Wojkowie za 9 993,75 zł zamontowano ogrodzenie dla planowanego tam ośrodka rekreacyjnego. Dla sołectwa Woleń przeznaczyliśmy 8 971,09 zł na zakup kruszywa. W sołectwie Wójcice za kwotę 10 424,25 zł zamontowano ogrodzenie na boisku wiejskim. Dla sołec­twa Wrząca przekazaliśmy 20 435,19 zł na zakup mundurów strażackich, montaż stolarki okiennej i drzwiowej z PCV w budynku strażnicy  oraz zakup kruszywa. W sołectwie Zawady za 10 875,72 zł doposażono świetlicę OSP. Dla sołectw Żelisław Wieś i Żelisław Kolonia prze­kazaliśmy łącznie 24 984,58 zł na remont i doposażenie strażnicy OSP. W ramach funduszu sołeckiego zorganizowano także spotkanie wigilijne dla mieszkańców.

 

 

Skip to content