Fundusz sołecki 2015

Mijający rok był pierwszym okresem funkcjonowania w naszej gminie funduszu sołeckiego. Na jego realizację przeznaczono w budżecie gminy niebagatelną kwotę –ponad 600.000 złotych. W sołectwie Adamki za kwotę 8.809,79 zakupiliśmy kruszywo na drogę. W sołectwie Borysławice za 18.450,00 zł wykonana została dokumentacja na prze­dłużenie chodnika wraz z infrastruktu­rą do oczyszczalni ścieków. W sołectwie Brończyn 13.619,88 zł przeznaczyliśmy na wykonanie dokumentacji budowy oraz na budowę podwieszanej linii oświetlenia ulicznego. W sołectwie Brudzew za kwotę 9.811,41 zakupiliśmy tłuczeń na drogi. W sołectwie Bukowina wydaliśmy 7.681,05 zł na zakup materiałów ogrodzeniowych do ogrodzenia placu przy budynku dawnej szkoły. W sołectwie Cienia za kwotę 10.864,61 zł zakupiono wyposażenie do sali spotkań i kuchni w świetlicy wiejskiej. W sołectwie Chabierów za kwotę 9.976,71zł zakupi­liśmy materiały budowlane na remont świe­tlicy; wykonano przyłącze wody do świetlicy. W Chociszewie za kwotę 5.058,01 zł zaku­piliśmy 7 lamp ulicznych. Sołec­two Chrzanowice otrzymało 10.987,22 za które zakupiono tłuczeń na drogę i pod­kaszarkę. Z kolei 12.709,80 dla sołec­twa Domaniew przeznaczyliśmy na zakup tłucznia do naprawy dróg gminnych w Do­maniewie i Kociołkach. Tłuczeń na drogi gminne zakupiliśmy dla sołectwa Gorzałów za 7.040,12 zł , dla Gol­kowa za 7.620,35 zł i Garbowa za 7.144,01 zł. W sołectwie Gzików za 10.521,65 zł uzupełnione zostało oświetlenie uliczne i zakupione kruszywo na drogę. W so­łectwie Gruszczyce kwotę 17.149,02 zł przeznaczyliśmy na zakup materiałów na remont świetlicy przy strażnicy OSP oraz montaż monitoringu na placu zabaw przy szkole. Dla sołectwa Grzymaczew przeznaczyliśmy 9.944,10 zł, za które zakupiono tłuczeń na naprawę dróg i wyczyściliśmy rów. Dla Jasionnej za 10.570,76 zł zakupiliśmy tłuczeń na naprawę dróg i lampę uliczną. W sołectwie Kamienna Kolonia po zmianie wniosku o przeznaczenie funduszu sołeckiego przezna­czyliśmy kwotę 11.502,39 zł, a w sołectwie Kamienna Wieś 14.979,25 zł –wykonanie ogrodzenia boiska sportowego i wymianę drzwi w budynku szatni na boisku sportowym. Niestety z powodu nierzetelności wykonawcy nie udało się zrealizować wniosków w zakresie dotyczącym wykonania ogrodzenia; drzwi wraz z montażem pochłonęły zaś kwotę 3.500,00 zł.  W sołectwie Kwasków za 9.232,98 zł zakupiliśmy wyposażenie do świetlicy OSP.W sołectwie Kalinowa za 21.034,64 zł wykonaliśmy zabiegi pielęgnacyjno-konserwa­cyjne na tamtejszym stawie. W sołectwie Kije zakupiliśmy tłuczeń na drogi za kwotę 9.835,17 zł. W sołectwie Kobylniki przeznaczyliśmy na ten cel 8.652,93 zł, a w so­łectwie Kokoszki 11.699,64 zł. Także dla sołectwa Korzenica zakupiliśmy tłuczeń za kwotę 8.112,17 zł. W sołectwie Łubna Jakusy za kwotę 10.333,03 zł zakupiono stolarkę okienną do sali OSP i 9 lamp ulicznych, a w miejsco­wości Łubna Jarosłaj 9.149,63 zł przezna­czono na oświetlenie uliczne. W sołectwie Maciszewice kwotę 8.792,53 zł przezna­czyliśmy na wyczyszczenie rowów wzdłuż głównej drogi. Dla sołectwa Morawki za kwotę 9.891,54 zł zakupiliśmy tłuczeń. Dla sołectwa Mroczki Małe przeznaczy­liśmy kwotę 8.001,07 zł na zakup stolarki okiennej i materiałów budowlano-remon­towych do remontu świetlicy. Z kolei za 12.260,50 zł zakupiliśmy tłuczeń na drogi dla sołectwa Niedoń. Na remont i modernizację budynku OSP Orzeżyn przekazaliśmy kwotę 11.549,39 zł. Dla sołectwa Równa prze­kazaliśmy 13.593,74 zł, za które zakupiono wyposażenie kuchni, zrealizowano festyn rekreacyjno-kulturalny i zamontowano sto­larkę okienną do świetlicy przy OSP. So­łectwo Romanów wykorzystało 7.714,83 zł na zakup tłucznia i wytyczenie drogi przez geodetę. W Sarnach wyremontowaliśmy świetlicę wiejską za 9.106,35 zł.W Sędzimirowicach za 12.031,06 zł wymie­niliśmy cztery pary drzwi w OSP. Dla Skal­mierza przeznaczyliśmy 13 100,24 zł na remont świetlicy przy OSP. Za 12.155,75 zł w sołectwie Smaszków wybudowaliśmy li­nię oświetlenia ulicznego. Dla Sołectwa Sudoły przekazaliśmy 5.998,28  zł na zakup barierek ochronnych. Kwotę 8.537,69 zł przekazaliśmy dla so­łectwa Stok Nowy na zakup wiaty przy­stankowej, zakup tłucznia i jednej lampy oświetleniowej. Dla sołectwa Stok Polski prze­kazaliśmy 10.789,32 zł na remont toalet w strażnicy OSP. W sołectwie Suliszewi­ce wymieniliśmy stolarkę okienną i drzwio­wą w świetlicy wiejskiej za 12.416,89 zł. W sołectwie Tuwalczew za 6.340,30 zł odnowiliśmy przydrożne rowy. W Wojkowie za 7.995,54 zł zakupiono ogrodzenie dla planowanego tam ośrodka rekreacyjnego. Dla sołectwa Woleń prze­kazano 8.161,90 zł na zakup tłucznia. Dla sołectwa Włocin Kolonia za 14.397,59 zł zakupiliśmy piłkochwyty i ławki ogrodowe dla szkoły, dokonano nasadzeń krzewów ozdobnych na terenie przy szkole. Część pieniędzy przekazana zo­stała na utwardzenie drogi przy szkole oraz wykonanie przepustu dro­gowego. Dla sołectwa Włocin Wieś prze­kazaliśmy 10.664,78  zł na zakup ogrodzenia przy strażnicy OSP oraz nowe drzwi wejściowe do budynku OSP.  W sołectwie Wójcice za kwotę 9.881,60 zł wytyczone zostało boisko i usunięte zakrzaczenia. Dla sołec­twa Wrząca przekazaliśmy 19.305,39 zł na remont dachu na strażnicy OSP , naprawę motopompy , zakup węży strażackich oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego i zakup wyposażenia do świetlicy. W sołectwie Zawady za 10.143,02 zł doposażono świetlicę OSP w żyrandole, kin­kiety, żarówki oraz karnisze. Dla sołectw Żelisław Wieś i Żelisław Kolonia prze­kazaliśmy łącznie 23.206,63 zł na remont strażnicy OSP.

Skip to content