Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków gminnych w Gruszczycach gmina Błaszki

Logo WFOŚIGW

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Logo WFOŚIGW

Nazwa zadania:

„BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA BUDYNKÓW GMINNYCH W GRUSZCZYCACH GMINA BŁASZKI”

Wartość ogólna zadania:  151 664,88 zł

Wysokość dofinansowania: 95 623,00 zł

        • w formie pożyczki: 66 937,00 zł
        • w formie dotacji: 28 686,00 zł

Opis zakresu projektu:

 

Zadanie obejmuje  budowę biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby Szkoły Podstawowej w msc. Gruszczyce gm. Błaszki. Praca oczyszczalni oparta będzie na technologii niskoobciążonego osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego, polegającego na oczyszczaniu ścieków poprzez bakterie tlenowe i mikroorganizmy, przy równoczesnym intensywnym napowietrzaniu ścieków.

Oczyszczone ścieki za pomocą kanału grawitacyjnego o łącznej długości ok. 106,04 mb będą odprowadzane do wylotu rowu zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. Gromadzony w zagęszczaczu osad będzie okresowo usuwany wozami asenizacyjnymi.

Celem zadania jest stopniowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej gminy, poprawę jakości wód powierzchniowych i gleb a także wzrost wyposażenia wsi w  infrastrukturę techniczną. Budowa oczyszczalni ścieków zapewni ujmowanie w sposób zorganizowany wytwarzanych ścieków i  możliwość ich oczyszczania przed odprowadzeniem do zbiornika.  Oczyszczalnia ścieków będzie budowane na obszarach wiejskich gminy Błaszki cechujących się zabudową rozproszoną, gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona.

www.wfosigw.lodz.pl

Warto przeczytać

Skip to content