XIX Sesja Rady Miejskiej w Błaszkach

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z  2019 r. poz.506), zwołuję na dzień 30.12.2019 r. (poniedziałek) na godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Błaszkach (sala konferencyjna w budynku B) XIX Sesję Rady Miejskiej w Błaszkach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XIX Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Wystąpienia gości zaproszonych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Błaszki na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Błaszki jest organem prowadzącym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica Panią Anetę Sulwińską.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie XIX Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.

Warto przeczytać

Skip to content