XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Błaszkach

0

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), zwołuję na dzień  23 maja 2017 r. (wtorek) o godz.09.00 w Urzędzie Miejskim w  Błaszkach (sala konferencyjna w budynku B) XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Błaszkach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad i protokołów z poprzedniej Sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Burmistrza Błaszek o działalności między Sesjami oraz aktualna sytuacja finansowa Gminy.
5. Wystąpienia zaproszonych gości.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Realizacja Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy. Stan zadłużenia mieszkańców.
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016r:
– sprawozdanie z realizacji programu z oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016.
– sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Centrum Kultury i Bibliotek za 2016 rok.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Błaszki na 2017 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2031.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Błaszki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Błaszki”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wykazu zadań remontowych i modernizacyjnych na drogach i ciągach komunikacyjnych Gminy Błaszki kadencji 2014-2018 (aktualizacja na 08.05.2017).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Błaszki.
18. Wolne wnioski i informacje radnych.
19. Zakończenie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Bieńkowska

UWAGA!!!
Na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Błaszkach materiały na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Błaszkach dla radnych i przewodniczących rad sołeckich (porządek obrad, projekty uchwał i inne materiały na sesję) są dostępne w zakładce   MATERIAŁY NA SESJE