XXXIII Sesja Rady Gminy i Miasta Błaszki

0

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), zwołuję na dzień 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz.09.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Błaszki (sala konferencyjna w budynku B) XXXIII Sesję Rady Gminy i Miasta w Błaszkach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy i Miasta w Błaszkach.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad i protokołów z poprzedniej Sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki o działalności między Sesjami oraz aktualna sytuacja finansowa Gminy.
5. Wystąpienia zaproszonych gości.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Zapoznanie się z realizacją Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w aspekcie realizacji zadań publicznych.
8. Zapoznanie się z informacją dotyczącą gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Błaszki.
9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem i oceną funkcjonowania tzw. ustawy śmieciowej.
10. Przyjęcie raportu z wykonania Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za 2016 rok.
11. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Błaszki za 2016 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Błaszki na 2017 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/188/17 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, publicznych innych form wychowania przedszkolnego dla których Gmina i Miasto Błaszki jest organem prowadzącym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Gruszczycach.
15. Wolne wnioski i informacje radnych.
16. Zakończenie XXXIII Sesji Rady Gminy i Miasta w Błaszkach.

Przewodnicząca
Rady Gminy i Miasta Błaszki

Agnieszka Bieńkowska


UWAGA!!!
Na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Błaszkach materiały na XXXIII Sesję Rady Gminy i Miasta w Błaszkach dla radnych i przewodniczących rad sołeckich (porządek obrad, projekty uchwał i inne materiały na sesję) są dostępne w zakładce   MATERIAŁY NA SESJE