XXXII Sesja Rady Gminy i Miasta w Błaszkach

0

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), zwołuję na dzień 24 marca 2017 r. (piątek) o godz.09.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Błaszki (sala konferencyjna w budynku B) XXXII Sesję Rady Gminy i Miasta w Błaszkach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy i Miasta w Błaszkach.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki o działalności między Sesjami oraz aktualna sytuacja finansowa Gminy.
5. Wystąpienia zaproszonych gości.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Zapoznanie się z informacją na temat promocji Gminy Błaszki za 2016 rok oraz z planem na 2017 rok.
8. Zapoznanie się z informacją o problemach ludzi starszych i niepełnosprawnych. Formy opieki, możliwości Gminy w tym zakresie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Błaszki na 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w  publicznej szkole podstawowej, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, dla których Gmina i Miasto Błaszki jest organem prowadzącym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w  postępowaniu rekrutacyjnym do I klasy szkoły podstawowej, dla której  organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Błaszki, dla kandydatów  zamieszkałych poza obwodem tych szkół.
12. Podjęcie uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Błaszki  w 2017 roku.
13. Wolne wnioski i informacje radnych.
14. Zakończenie XXXII Sesji Rady Gminy i Miasta w Błaszkach.