Spotkanie Wielkanocne z Burmistrzem

0

12 kwietnia 2017 roku w sali bankietowej Arka w Smaszkowie odbyło się uroczyste „Spotkanie Wielkanocne z Burmistrzem” na które przybyli sołtysi, przewodnicząca samorządu mieszkańców nr 2 Anita Skweres, radni Rady Miejskiej w Błaszkach z Przewodniczącą Rady Miejskiej Agnieszką Bieńkowską, Sekretarz Jacek Walczak oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Błaszkach współpracujący z jednostkami pomocniczymi gminy. Podczas spotkania minutą ciszy uhonorowano pamięć niedawno zmarłego Zdzisława Antczaka, zasłużonego dla gminy sołtysa Żelisławia. Przed złożeniem życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych Burmistrz Błaszek Karol Rajewski przedstawił obecnym sprawozdanie z zadań zrealizowanych w Gminie Błaszki z podziałem na okręgi wyborcze w latach 2015-2017 na dzień 31.03.2017 roku. Podkreślał, że dzięki dobrej współpracy z radymi z klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego udało się już zrealizować wiele zadań za niebagatelną kwotę ponad 5,3 mln zł. Niestety bywało tak, że wygospodarowanie dodatkowych środków wiązało się z podejmowaniem trudnych decyzji, które jednak w dłuższej perspektywie przyniosły wymierne efekty mieszkańcom naszej gminy. Poniżej prezentujemy najważniejsze zadania zrealizowane na terenie Gminy Błaszki w podziale na okręgi wyborcze.

W okręgu wyborczym nr 1 i nr 2, obejmującym Miasto Błaszki, ulice: Młyńską, Projektowaną, Przemysłową, Sieradzką, Spacerową, Sportową, Kaliską, Kościelną, Kościuszki, Krótką, Marszałka, Mleczarską, Ogrodową, Plac Niepodległości, Polną, Połnocną, Pomorską, Puławskiego, Stare Miasto, Sulwińskiego, Szkolną dokonano rozbiórki budynków po dawnej mleczarni w Błaszkach – 2015, wyremontowano budynek Centrum Kultury w Błaszkach, zmodernizowano budynek „B” Urzędu Miejskiego, wydatkowano środki na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Błaszkach, zakupiono lekki samochód ratowniczo – gaśniczy, dokonano remontu Szkoły Podstawowej w Błaszkach, zakupiono sprzęt treningowy do siłowni wewnętrznej, wyremontowano chodnik przy ul. Kościuszki, zmieniono organizację ruchu przy ul. Pomorskiej. Łącznie na w/w zadania przeznaczono kwotę 1 062134,29 złotych.

W okręgu wyborczym nr 3, obejmującym miejscowości Chabierów, Chociszew, Garbów, Golków, Gorzałów, Kalinową wykonano prace związane z założeniem wody, zakupem siatki do ogrodzenia boiska i zakupiono płytki do świetlicy w Chabierowie, zakupiono kruszywo do remontu dróg gmnnych, utwardzono nawierzchnię drogi destruktem asfaltowym i wykonano powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem w Garbowie, wykonano zabiegi konserwacyjno-pielęgnacyjne na zbiorniku wodnym w Kalinowej, przebudowano przyłącza kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej w Kalinowej, wymieniono lampy oświetlenia ulicznego,  wyremontowano dach na budynku gminnym przedszkola w Kalinowej oraz wykonano dokumentację rozbudowy oświetlenia ulicznego w tej miejscowości, wydatkowano środki na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinowej. Łączna wartość wykonanych zadań w tym okręgu wyniosła 249 339,97 złotych.

W okręgu wyborczym nr 4, obejmującym miejscowości Borysławice, Chrzanowice, Gzików opracowano dokumentację i wykonano chodnik wraz z odwodnieniem w miejscowości Borysławice, zamontowano lampy oświetlenia ulicznego,  zakupiono kruszywo do remontu dróg, rozbudowano wodociąg w Chrzanowicach oraz odnowiono rowy wraz z przepustami, zakupiono altanę rekreacyjną. Łącznie na w/w zadania przeznaczono kwotę 295 619,46 złotych.

W okręgu wyborczym nr 5, obejmującym miejscowości Grzymaczew, Polesie, Stok Polski, Wrzącą, Wrzącą Łapigrosz, Wrzącą Poręby wyczyszczono rowy, zakupiono kruszywo do remontów dróg, zakupiono materiały do remontu budynku świetlicy OSP Stok Polski oraz wyremontowano dach na budynku OSP Wrząca, doposażono funkcjonującą tam świetlicę, zakupiono węże strażackie, wymieniono lampy oświetlenia ulicznego, zakupiono mundury strażackie, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w budynku OSP Wrząca, wykonano powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem na drogach gminnych, utwardzono drogę poprzez wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego wraz z wykonaniem podbudowy we Wrzącej, wydatkowano środki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Łączna wartość wykonanych zadań w tym okręgu wyniosła 326 486,92 złotych.

W okręgu wyborczym nr 6, obejmującym miejscowości Aleksandria, Cienia, Gruszczyce, Sarny i Zaborów zakupiono kruszywo do remontu dróg gminnych, wyposażono budynek świetlicy wiejskiej w Cieni, przebudowano drogę gminną w Cieni i drogę na odcinku Cienia- Gaj, zakupiono materiały do remontu budynku gminnego – świetlicy w Gruszczycach, zakupiono meble do kuchni w świetlicy w Gruszczycach i wyremontowano piec, wymieniono drzwi, wyremontowano podłogę w Sali sportowej w Szkole Podstawowej w Gruszczycach, zakupiono materiały do remontu i wymieniono stolarkę okienną w świetlicy w Sarnach oraz opracowano dokumentację rozbudowy świetlicy w tej miejscowości, wydatkowano środki na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Łączna wartość inwestycji w tym okręgu wyniosła 568 732,84 złotych.

W okręgu wyborczym nr 7, obejmującym miejscowości Brzozowiec, Kamienną Kolonię, Kamienną Wieś i Suliszewice wymieniono drzwi w szatni na boisku wiejskim, wykonano projekt rozbudowy linii oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 12, wykonano przepust przy stawie, doposażono świetlicę w Kamiennej w zestaw muzyczny i mikrofon bezprzewodowy, wykonano ogrodzenie boiska sportowego w Kamiennej, zakupiono materiały do remontu i wymieniono stolarkę okienną w budynku świetlicy OSP Suliszewice i nasadzono iglaki przed budynkiem oraz zakupiono materiały do utworzenia kącika historyczno – patriotycznego w świetlicy, zakupiono kruszywo do remontu dróg gminnych, wydatkowano środki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Łączna wartość w/w zadań w tym okręgu wyniosła 79105,57 złotych.

W okręgu wyborczym nr 8, obejmującym miejscowości Kije, Kopacz, Pęczek, Wcisło, Włocin Wieś, Marianów, Włocin – Kolonia, Wojków, Wojków Borek zakupiono kruszywo do remontu dróg gminnych, utwardzono drogi poprzez wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego, w m. Wcisło, wykonano powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem dróg gminnych w m. Wcisło, przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 1708E Marianów – Włocin, wykonano utwardzenie destruktem i powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysem, wykonano montaż piłkochwytów na boisku przy szkole we Włocinie, zakupiono ławki i iglaki do obsadzenia terenu przy szkole, zamontowano wiatę przystankową i utwardzono teren przy wiacie, wymieniono drzwi wejściowe, zakupiono i zamontowano ogrodzenie przy budynku OSP, zakupiono średni samochód ratowniczo- gaśniczy, zakupiono kostkę do utwardzenia placu przy OSP Włocin, zakupiono materiały ogrodzeniowe oraz materiały budowlane do montażu ogrodzenia – teren „Wioska Woja”, wykonano mapę do celów projektowych, opracowano koncepcję zagospodarowania terenu „Wioska Woja”, udostępniono transport gminny, wydatkowano środki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Łączna wartość zrealizowanych zadań w tym okręgu wyniosła 1 381 760,37 złotych.

W okręgu wyborczym nr 9, obejmującym miejscowości Brończyn, Bukowina, Romanów, Stok Nowy zakupiono kruszywo do remontu dróg gminnych, rozbudowano oświetlenie uliczne, wyremontowano budynek gminny – kuchnię świetlicy, zakupiono materiały do ogrodzenia boiska, dokonano rozgraniczenia działki drogi we wsi Romanów, zakupiono i zamontowano wiatę przystankową oraz kostkę do utwardzenia terenu przy wiacie w Stoku Nowym, zamontowano lampy oświetlenia ulicznego, wydatkowano środki na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Łączna wartość inwestycji w tym okręgu wyniosła 282 115,07 złotych.

W okręgu wyborczym nr 10, obejmującym miejscowości Kobylniki, Korzenica, Morawki, Mroczki Małe, Nacesławice i Sędzimirowice zakupiono kruszywo do remontu dróg gminnych, zakupiono materiały do remontu świetlicy, wymieniono stolarkę okienną w świetlicy wiejskiej w Mroczkach Małych, doposażono wiejski plac zabaw w Nacesławicach, zakupiono materiały do remontu i wymieniono stolarkę drzwiową i doposażono świetlicę w budynku OSP Sędzimirowice, wydatkowano środki na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Łączna wartość inwestycji w tym okręgu wyniosła 117 424,68 złotych.

W okręgu wyborczym nr 11, obejmującym miejscowości Brudzew, Równa, Zelisław – Kolonia, Żelisław zakupiono kruszywo do remontu dróg, wymieniono drzwi w remizie OSP Brudzew, doposażono budynek, wymieniono stolarkę okienną oraz wyremontowano dach na budynku OSP Równa oraz zorganizowano festyn sołecki, opracowano koncepcję zagospodarowania terenu oraz wykonano mapy do celów projektowych do realizacji projektu „Staw Trojana”, wykonano przebudowę podjazdu w miejscowości Żelisław, wykonano remont nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nakładki bitumicznej w Równej, zakupiono kostkę do wykonania opaski wokół budynku OSP Żelisław, zorganizowano sołeckie spotkanie wigilijne i doposażono świetlice w urządzenia gastronomiczne w Żelisławiu, wydatkowano środki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Łączna wartość inwestycji w tym okręgu wyniosła 207 222,06 złotych.

W okręgu wyborczym nr 12, obejmującym miejscowości Emilianów, Jasionna, Łubna – Jakusy, Łubna – Jarosłaj, Niedoń, Sudoły zakupiono kruszywo do remontów dróg gminnych, wymieniono lampy oświetlenia ulicznego i rozbudowano oświetlenie uliczne, wykonano zabiegi konserwacyjno – pielęgnacyjne, na zbiorniku w centrum wsi Jasionna, wymieniono stolarkę okienną w świetlicy w Łubnej-Jakusy, opracowano projekt na przebudowę  drogi Łubna Jarosłaj – Łubna Jakusy wraz z odwodnieniem, utwardzono nawierzchnię drogi destruktem asfaltowym i powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem, zakupiono i zamontowano barierę drogową na Sudołach, wydatkowano środki na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Łączna wartość zadań zrealizowanych w tym okręgu wyniosła 170 093,75 złotych.

W okręgu wyborczym nr 13, obejmującym miejscowości Adamki, Domaniew, Kociołki, Maciszewice, Tuwalczew, Skalmierz, Woleń zakupiono kruszywo do remontu, utwardzono drogę poprzez wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego w Adamkach, wykonano powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem na drogach gminnych, odnowiono rowy, wykonano pracę związane z odnowieniem, i oczyszczeniem rowów, zakupiono materiały do remontu i doposażono świetlicę w OSP Skalmierz, wydatkowano środki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Łączna wartość inwestycji w tym okręgu wyniosła 309 087,61 złotych.

W okręgu wyborczym nr 14, obejmującym miejscowości Kostrzewice, Kwasków, Smaszków, Orzeżyn, Zawady zakupiono kruszywo do remontu dróg gminnych, wymieniono okna i zakupiono wyposażenie do sanitariatu w świetlicy w OSP Kwasków, rozbudowano oświetlenie uliczne, zakupiono materiały do remontu budynku gminnego – świetlicy w Orzeżynie, doposażono salę w budynku OSP Zawady, wydatkowano środki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Łączna wartość inwestycji w tym okręgu wyniosła 108 312,91 złotych.

W okręgu wyborczym nr 15, obejmującym miejscowości Lubanów, Kokoszki, Kołdów, Wójcice zakupiono kruszywo do remontu dróg gminnych, utwardzono drogę poprzez wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego w Lubanowie i Kołdowie, wykonano powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem na drogach gminnych, rozbudowano linię oświetlenia ulicznego, wykonano odnowienie oraz umocnienie przydrożnego rowu, wykonano wznowienie granicy działki, oczyszczono teren boiska, wykonano montaż ogrodzenia boiska wiejskiego, wydatkowano środki na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Łączna wartość inwestycji w tym okręgu wyniosła 207 909,54 złotych.