Program Rodzina 500 plus

Wnioski do pobrania Pytania i odpowiedzi Informator Realizacja programu w gminie Błaszki

Składanie wniosków drogą elektroniczną

500plusRealizatorem świadczenia wychowawczego, wprowadzonego ustawą z 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jest Urząd Gminy i Miasta w Błaszkach (Referat Świadczeń i Integracji Społecznej). Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.

Wnioski w wersji papierowej dotyczące świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+” będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016 r. w poniedziałki w godz. 7.30-16.00, a od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 w Urzędzie Gminy i Miasta w Błaszkach w Biurze Obsługi Klienta, za pomocą Poczty Polskiej oraz drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: platformy usługowej PUE ZUS udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniającą wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie BIP ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniem z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, portalu empatia (empatia.mrpips.gov.pl – należy posiadać profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny), Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP – (epuap.gov.pl – należy posiadać profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny).
Jeśli ktoś złoży wniosek do 1 lipca 2016 r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia. Jeżeli natomiast wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące , licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.
Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do  sądu o jego przysposobienie). Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców. Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.