Gospodarka odpadami

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI
OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2015R.

pojemnik na odpady zmieszane

Odpady komunalne niepodlegające segregacji

worek koloru żółtego

Papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, tekstylia

worek koloru brązowego

Odpady ulegające biodegradacji

worek koloru niebieskiego

Odpady zielone

worek koloru białego

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia i opakowania po środkach ochrony roślin, przeterminowane leki

worek koloru zielonego

Szkło bezbarwne i kolorowe oraz opakowania szklane

 


Terminy uiszczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2017

  • I kwartał – do 31 marca,
  • II kwartał – do 30 czerwca,
  • III kwartał – do 30 września,
  • IV kwartał – do 31 grudnia.

Harmonogram odbioru odpadów – 2017 rok


Harmonogram odbioru odpadów – 2016 rok


DEKLARACJE – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 


Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi