Patronat Burmistrza Błaszek

Patronat Honorowy Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki to forma wyróżnienia przedsięwzięć, inicjatyw, wydarzeń i wydawnictw, które wzbogacając społeczne życie miasta, przyczyniają się do promocji Gminy i Miasta Błaszki i kształtowania jej pozytywnego wizerunku.
Z uwagi na dużą liczbę wniosków dotyczących przyznania wyróżnienia oraz szeroki zakres wsparcia i współpracy pomiędzy Urzędem Gminy i Miasta a organizatorami przedsięwzięć oraz chęcią podniesienia rangi wyróżnienia, współpracy pozwalającej na prawidłowe wypełnienie wzajemnych zobowiązań – Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki wprowadził regulacje dotyczące przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków o przyznanie patronatu.

Wytyczne do Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki

Niniejsze wytyczne dotyczą działań promocyjnych, jakich oczekujemy od organizatorów przed, w trakcie i po realizacji projektu objętego Patronatem. Poniższe instrukcje pomogą w przygotowaniu prawidłowego planu działań promocyjnych, a także w zapewnieniu odpowiedniej promocji imprezy. Działania promocyjne podjęte przez organizatora powinny przyczynić się do możliwie najszerszego upublicznienia faktu, iż impreza odbywa się pod patronatem honorowym Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki.

W przypadku przyznania Patronatu wnioskodawca zobowiązany jest do:

  1.  zamieszczenia herbu Gminy i Miasta Błaszki z podpisem Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki i logotypu Aktywna Gmina Błaszki na wszystkich materiałach promujących daną inicjatywę (plakatach, ulotkach, zaproszeniach, broszurach, billboardach, banerach, gadżetach reklamowych, itp.);
  2. zamieszczenia herbu Gminy i Miasta Błaszki z podpisem Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki i logotypu Aktywna Gmina Błaszki na stronie internetowej danej imprezy, jeżeli taka zostanie przygotowana;
  3. przekazania do Wydziału Rozwoju i Promocji wszystkich projektów materiałów graficznych (plakatów, ulotek, zaproszeń, broszur, billboardów, banerów, gadżetów promocyjnych itp.) promujących imprezę lub materiałów przygotowywanych w związku z realizacją danej imprezy w celu akceptacji;
  4. w przypadku wręczania dyplomów lub certyfikatów laureatom projektu objętego Patronatem organizator zobligowany jest do zamieszczenia na nim informacji o Patronacie;
  5. w przypadku broszur, wydawnictw książkowych powstających na potrzeby danego przedsięwzięcia przed, w trakcie i po jego realizacji – Wydziału Rozwoju i Promocji zastrzega sobie możliwość wykorzystania strony lub części okładki, na której umieszczone zostaną informacje o Patronacie oraz zamieszczenia materiału promującego gminę;
  6. w przypadku projektów, w ramach których organizowane będą wszelkiego rodzaju spotkania, konferencje, imprezy, etc., w miejscach, w których będą się odbywały, organizator wydarzenia zobowiązany jest do zamieszczania informacji o Patronacie m. in. Poprzez: zapewnienie możliwości ekspozycji reklamy Gminy i Miasta Błaszki oraz możliwości zorganizowania stoiska promocyjnego. Informacje powinny znajdować się na dobrze wyeksponowanych banerach, roll – upach, siatkach, standach, etc. – wyprodukowanych na potrzeby projektu przez organizatora, wypożyczonych z Wydziału Rozwoju i Promocji;
  7. informacje o przyznaniu Patronatu muszą być przekazywane również w formie ustnej przez prowadzącego imprezę;
  8. organizator imprezy objętej Patronatem zobowiązany jest do przesłania zaproszeń do Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki;
  • Osobą, która dokona akceptacji materiałów jest Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji.
  • Wielkość herbu Gminy i Miasta Błaszki z podpisem Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki i logotypu Aktywna Gmina Błaszki musi odpowiadać wymiarom innych logotypów, które będą umieszczane na danym materiale.

Więcej informacji oraz materiały do pobrania znajduje się na przedmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej